Pogosta vprašanja

Oglaševalsko razsodišče
Je vlagatelju pritožbe pred zunanjimi javnostmi zagotovljena anonnimnost?

V primeru, ko je vlagatelj pritožbe fizična oseba, so podatki o vlagatelju pritožbe poznani zgolj članom Oglaševalskega razsodišča in vpletenim v postopek, pred širšo javnostjo pa ostane vlagatelj pritožbe anonimen.

Kakšen je postopek po prejemu pritožbe?

Sekretariat SOZ je ob prejemu pritožbe v instrukcijskem roku 1 delovnega dne o pritožbi dolžan obvestiti naročnika (oglaševalca), agencijo, ki je oglas (akcijo) zasnovalia in medij (v primeru, ko je način objave vzrok za vložitev pritožbe), v katerem je bil oglas objavljen ter jih pozvati, da v roku podajo pisni odgovor na pritožbo in priložijo morebitne potrebne dokaze. Breme dokazovanja je vedno na strani naročnika (oglaševalca).

Kaj je Oglaševalsko razsodišče dolžno upoštevati v postopku presoje oglaševanja, odločanja o pritožbi?

Oglaševalsko razsodišče je dolžno v procesu razsojanja pridobiti vse relevantne informacije v zvezi s spornim oglasom (akcijo). Oglaševalsko razsodišče mora pri razsojanju upoštevati poleg argumentov vlagatelja pritožbe tudi argumente naročnika in avtorja spornega oglasa (akcije) ter po potrebi medija, ki je oglas objavil, če je z načinom, krajem ali časom objave spornega oglaševalskega sporočila vzpodbudil pritožbo. Vse udeležene stranke imajo pravico in dolžnost Oglaševalskemu razsodišču posredovati vsa relevantna dejstva glede spornega oglaševalskega sporočila Oglaševalskemu razsodišču.

V kakšnem časovnem okviru Oglaševalsko razsodišče presodi o pritožbi?

Oglaševalsko razsodišče je razsodbo dolžno sprejeti v instrukcijskem roku 30 dni od prejema pritožbe. V primeru, ko člani OR odločijo, da za razsojanje o zadevi potrebujejo dodatne informacije, se rok za sprejem razsodbe lahko podaljša, vendar ne več kot za dva tedna. Oglaševalsko razsodišče deluje na rednih mesečnih sejah, po potrebi pa se sestane tudi izven rednega mesečnega termina.

Kaj se zgodi, ko je član Oglaševalskega razsodišča kakorkoli vpleten v oglaševanje, ki je predmet pritožbe?

Posamezni člani Oglaševalskega razsodišča, ki so kakorkoli vpleteni v obravnavani primer, pri razsojanju o pritožbi ne sodelujejo (načelo izključitve). Član se mora v takem primeru izločiti sam, njegovo izločitev pa lahko zahtevajo tudi stranke.

Ali lahko stranke v postopku sodelujejo na seji, na kateri Oglaševalsko razsodišče odloča o pritožbi?

O prisotnosti strank na seji odloča razsodišče, pri čemer ni vezano na predloge strank. Razsodišče na sejo povabi tiste stranke, za katere meni, da bi bila njihova prisotnost koristna pri odločanju o spornem oglaševalskem sporočilu.

Kako so stranke v postopku obveščene o odločitvi razsodišča?

Po sprejemu razsodbe je tajništvo SOZ v instrukcijskem roku 1 delovnega dne z razsodbo dolžno seznaniti vse vpletene v postopek in predsednika upravnega odbora SOZ, po preteku roka za ugovor pa tudi medije.

Ali so razsodbe Oglaševalskega razsodišča dostopne javnosti?

Razsodbe Oglaševalskega razsodišča so javne, arhiv razsodb pa je objavljen na spletni strani.

Ali sta vlagatelj pritožbe in oglaševalec (naročnik oglaševanja, ki je predmet pritožbe) zavezana plačilu stroškov postopka presoje?

Stroške postopka, povezanega s sprejemom razsodbe, krije SOZ.

Kakšne sankcije so predvidene za kršitelje Slovenskega oglaševalskega kodeksa?

Oglaševalsko razsodišče pozove oglaševalca in/ali medij k popravku ali umiku spornega oglaševanja, lahko pa tudi vloži pobudo oz. prijavo tržnemu inšpektoratu RS. Kadar ima oglaševanje znake kaznivega dejanja, lahko poda prijavo pristojnim organom.

Ali Oglaševalsko razsodišče presoja tudi o skladnosti oglaševanja z zakonskimi in podzakonskimi predpisi?

Razsodišče praviloma presoja samo skladnost oglaševanja s Slovenskim oglaševalskim kodeksom. Edini zakonski predpis, na podlagi katerega presoja razsodišče, je Zakon o varstvu potrošnikov oz. njegov 13. člen, ki določa, da stanovsko združenje oglaševalcev lahko poda mnenje o tem, ali je določeno oglaševanje nedostojno oz. zavajajoče.